Pieni ihminen, ilmasto ja universumi

 

Varoitus! Sisältää hieman matematiikkaa sekä valtavirtanarratiivista poikkeavia näkemyksiä, joten allergikot nauttikoot omalla vastuullaan! 

 

Sukupuolesta riippuen ihmisestä on vettä 66-75%. Tällä seikalla on merkittävä vaikutus siihen, että ihminen kelluu vedessä. Kelluminen taas tarkoittaa sitä, että ihmisen tiheys on likimain sama kuin vedellä, eli 1000 kg/m3. Kuutiometri vettä siis painaa 1000 kg, joten 70 kilogrammaa painavan ihmisen tilavuus on 0,070 m3. 

Jos kuvitellaan, että maapallon 7,5 mrd ihmistä käsittävä populaatio koostuisi pelkästään keskimäärin 70 kg painoisista aikuisista, olisi tämän populaation yhteenlaskettu tilavuus:

 7500000000 x 0,070 m3 = 525000000 m3

 Siis 525 miljoonaa kuutiometriä. 

Pallo on geometrinen kappale. Pallo on kaikista suljetuista pinnoista se, joka tiettyyn pinta-alaan nähden sulkee sisäänsä suurimman mahdollisen tilavuuden.

Pallon tilavuus on V = 4 pii r^3/3

Kuinka suuri pallo vaadittaisiin, jotta sen sisälle saataisiin sullottua koko ihmiskunta?!

Kun (ihmiskunnan) tilavuus 525000000 m3 on tiedossa, voidaan laskea pallon säde r kaavalla: r^3 = V/4 pi /3

r^3 = 525000000 m3 / 4,187

r^3 = 125388106 m3

Kuutiojuuri yllä mainitusta luvusta on pallon säde r, eli melko tarkkaan 500,5 m

Edellä on näin esitetty, että koko maapallon ihmispopulaatio mahtuisi sisälle palloon, jonka säde on n. 500 metriä. Pallon halkaisija olisi 2r, eli yhden kilometrin mittainen! Tällaisen pallon laki ulottuisi hieman Burj Khalifan yläpuolelle ja näitä palloja mahtuisi esimerkiksi New Yorkin Central Park -puistoon vierekkäin 3 kappaletta. 

Onko yllä mainitun kaltainen ihmispallo suuri vai onko se pieni? Onko se merkityksellinen vai merkityksetön? Kukin miettiköön itse.

Kun asiat laitetaan mittakaavaan ja mittasuhteisiin, voidaan nopeasti ja kiistattomasti todeta ihmispallon yhden kilometrin (1 km) halkaisijan olevan erittäin pieni verrattuna vaikkapa maapallon halkaisijaan, joka on 12742 kilometriä. 1 : 12742

Pallon pinta-ala puolestaan voidaan laskea kaavalla A = pd. Pallon ympärysmitta p on pi2r ja halkaisija d on 2r. 

Maapallon pinta-alan tiedetään olevan n. 510100000 km2 eli 510,1 miljoonaa neliökilometriä (pi x 12742 km x 12742 km). Edellä mainitun ihmispallon pinta-ala puolestaan olisi mitätön 3,14 x 1 km x 1 km = 3,14 km2.  3,14 : 510100000

Ihminen fyysisenä entiteettinä Maan päällä ei siis itsessään – ja matemaattisesti esitettynä – loppujen lopuksi näytä olevan juurikaan pölyhiukkasta kummoisempi juttu. Ehkä paljon merkittävämpää onkin se mitä ihminen saa elämisellään, levinneisyydellään, elintilahalukkuudellaan ja teoillaan aikaan ja minkälaiset vaikutukset näillä mahdollisesti on.

Vaan onko tilanne sittenkään huolestuttava, onko konkreettisia vaikutuksia olemassa tai onko vaikutuksilla oikeasti merkitystä? Onko homo sapiensin rooli jollain lailla tai millään lailla ratkaiseva, kun tarkastelemme maapalloa 4,5 miljardia vuotta toimineena ja alati muutostilassa velloneena suljettuna ekosysteeminä? 

En kiistä sitä, etteikö ihminen ole voinut ehtiä saada jotain pahaa aikaiseksi planeetallamme tai etteikö (lähinnä) teollisella vallankumouksella ja sen käynnistämillä tapahtumilla (eli viimeisillä 300 vuodella) ole voinut olla jonkinlaista vaikutusta ilmaston lämpenemiseen ja sen myötä mahdollisesti jopa joidenkin lajien sukupuuttoon kuolemiseen. Toisaalta, samaan aikaan en hyväksy sitä nykypäivän vallalla olevaa yleistä käsitystä, hegemonian mukaista ”virallista totuutta” ja konsensusta siitä, että kaikki johtuu ihmisestä. Nimittäin, jos kaikki ilmastoon liittyvät seikat – eli tämänhetkiset kerrotut ja esitetyt ongelmat ja muutokset – johtuisivat ihmisestä, täytyisi tämän yksiselitteisesti tarkoittaa sitä, että maapallo kokonaisuudessaan (ilmakehineen ja kulloisinkine kasvi- ja eläinkuntineen) olisi ennen ihmistä (tai ilman ihmistäkin) ollut pelkkä staattinen, muottiin valettu ja stabiili taivaankappale. Ja sitähän maapallo de facto ei ole. Lajeja on hävinnyt ja uusia on syntynyt. Dinosaurukset, lentoliskot ja ammoniitit kuolivat pois, tilalle tulivat suuret nisäkkäät, linnut ja havupuut. 

Toisaalta, jos syypäätä on tarpeen etsiä, ketäpä tai mitäpä muutakaan ihminen osaisi tai edes voisikaan oikeutetusti osoittaa kuin itseään.

Mutta: onko tällaisiin itsesyytöksiin tosiasiallista tarvetta? 

Nykytieteen käsityksen mukaan Maan ilmakehän koostumus on ollut monimuotoisemman elämän syntymiselle sopiva noin 600 miljoonan vuoden ajan. Jo tätä ennenkin ilmakehä on tietenkin ollut olemassa, mutta se sisälsi moninkertaisesti nykyistä enemmän rikkiä ja hiilidioksidia. Ilmastonmuutos on siis sangen hyvä ja naulankantaan osuva termi, sillä ilmasto (ilmakehän kaasukoostumus ja tuulet) – kuten koko muukin Tellus – on koko olemassaolonsa ajan käynyt läpi jatkuvaa muutosta – se käy sitä läpi myös nyt ja vastaisuudessa. Enimmäkseen maapallolla on vallinnut huomattavasti nykyistä korkeampi lämpötila. Anekdoottina mainittakoon, että noin 6 000-7 000 vuotta sitten saavutettiin jääkauden jälkeisen ajan lämpötilahuippu, jolloin ilmasto oli maailmanlaajuisesti muutamia asteita lämpimämpi nykyiseen verrattuna. Väliin on kuitenkin osunut myös kylmiä kausia – joista viimeisin kuritti erityisesti Eurooppaa n. 1300-1800 jaa. välisenä aikana. On mielenkiintoista, että merkittävää ilmaston lämpenemistä näyttää siis esiintyneen jo silloin kun homo sapiens vasta oli aloittanut maanviljelyn ja alkamassa muodostaa ensimmäisiä sivilisaatioita, ja vastaavasti ilmaston merkittävää kylmenemistä on esiintynyt vielä eksponentiaalisen väestönkasvun, kiihtyvän kaupungistumisen ja teollistumisen aikakausien jo vallitessakin.

Luonto tai ilmasto eivät tietenkään itse ymmärrä muuttuvansa, eli ilmastonmuutos on ihmisen subjektiivisiin havaintoihin, mittauksiin ja kokemuksiin perustuva termi ja toteama. Näihin havaintoihin ja kokemuksiin vetoaminen ja tukeutuminen on ongelmallista, koska luotettavia meteorologisin laittein tehtyjä säätilamittauksia on dokumentoitu vasta 1700-luvulta lähtien, mistä johtuen validi ja tieteellisesti pätevä vertailupohja on hyvin huteranlainen.

Jos ihminen olisi elänyt maapallolla 65,5 miljoonaa vuotta sitten, olisi hän ollut todistamassa asteroiditörmäystä – käsityskykymme ylittävän mittakaavan tapahtumaa, joka tappoi yli puolet kaikista silloisista lajeista ja tuhosi maan biomassan lähes täysin. Ehkä ihminen olisi myös noina ajanhetkinä potenut huonoa omaatuntoa ja kokenut olevansa syyllinen asteroidin iskeytymiseen, ilmaston muuttumiseen ja lajien sukupuuttoon?

Onko kaiken ilmastonmuutos-, ilmastoahdistus- ja kasvihuoneilmiövouhotuksen, pelottelun, syyllistämisen ja yliaggressiivisen viherajattelun taustalla viime kädessä kyse ihmisen itsekeskeisyydestä? Siis siitä, että kognitiiviseen ajatteluun kykenevinä, erinomaisina ja erityislaatuisina itseämme pitävinä olentoina ymmärrämme pelätä omaa kuolevaisuuttamme. Enemmän kuin mikään muu meitä harmittaa alitajunnan hermokeskusten syövereissä kipunoiva muistutus siitä, että vaikka lajina olemme hyvinkin yksi viimeisimmistä tulokkaista maapallolla, niin silti tulemme tuhoutumaan aiemmin kuin monet muut lajit tai tämä planeetta, jota olemme sattuneet syntymään asuttamaan. Kilpikonnat, hait, krokotiilit, varsieväkalat ja torakat pärjäävät paremmin. 

Varmuudella ei tule käymään niin, että koittaa aamunsarastus, jona viimeiset homo sapiensit katselevat joltain vuorenhuipulta ympärillään levittäytyvää apokalyptistä tulimyrskyä ja raivoavaa merta, vetäen viimeisen henkäyksensä yhtä aikaa kuolevan ja sammuvan maapallon kanssa. Kasvit, puut ja eläimet tulevat jatkamaan elämäänsä normaalisti senkin jälkeen kun ihminen on poistunut tai poistanut itsensä näyttämöltä. Maa (saatika universumi) ei piittaa tai tiedä jostakin mitä itse nimitämme ihmiseksi; vuosimiljoonien tai -miljardien aikajanalla, luonnon, evoluution ja biologian näkökulmasta, olemme vain yksi yhden satunnaisen pallon pintaa lyhyen satunnaisen hetken tallova laji muiden joukossa.

Mielestäni olisi hyvin tärkeää ymmärtää ja huomata, että asioita tapahtuu homo sapiensista riippumatta, eli jatkuva muutostila on vallitseva, vaikka ihminen nyt poistuisi kosmisesta yhtälöstä kokonaan tai vaikka ihmistä ei olisi koskaan edes ollut olemassa. Aivan samalla lailla voitaisiin poistaa norsut, perhoset, apinat, sammakot tai kanat – mikään ei siltikään olisi toisin suuressa kuvassa.

Maapallo, pienenä osana maailmankaikkeutta, tekee joka tapauksessa matkaa kohti epäjärjestystä – lopullista kaaosta ja tuhoa. Tätä kutsutaan entropiaksi. Entropia on peruuttamatonta muutosta, josta ei ole paluuta. Konkreettisena arkielämän esimerkkinä entropiasta voidaan mainita vaikkapa teräsmiekka – tuo oman aikansa haviteltu, arvokas ja upea käsityötaidon tuotos: ajan saatossa happi pääsee sitoutumaan virheettömimmänkin Ulfberhtin pintaan, minkä johdosta käynnistyy ruostumiseksi kutsuttu kemiallinen prosessi, miekka haurastuu ja teräs muuttuu lopulta ”tomuksi”. 

Tuntemiemme ja empirismin kautta päteviksi osoitettujen fysiikan lakien mukaan jossain voi paikallisesti ja hetkellisesti vallita harmonia, eli tasapaino, mutta lopulta entropia vääjäämättä voittaa tuon tasapainon. Vahva, kiinteä ja muotoon taottu järjestäytynyt hilarakenne hajoaa ruskeaksi rautapölyksi. Vastaavasti soluista rakentunut elävä organismi päätyy kasaksi hiiltä ja muutamia muita alkuaineita.

Monimuotoinen, rikas ja runsas elämänkirjo kukoisti Telluksella 200 miljoonaa ja kaksikymmentä miljoonaa vuotta sitten, huolimatta siitä, että erittäin suuri määrä eläin- ja kasvilajeja oli tällä välillä ehtinyt kuolla sukupuuttoon. Ihmisen aika ei ollut vielä tuolloin ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä ihmisen aika tuskin on enää 10 miljoonan vuoden kuluttuakaan. Maapallo jatkaa rullaamista radallaan. Syklit seuraavat toinen toistaan; vuoksi – luode, nousu – lasku, syntymä ja kuolema. Kilpikonnat, hait, krokotiilit, varsieväkalat ja torakat pärjäävät.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s